SEA Bedrijventerreinen

SEA Bedrijventerreinen

“Onze rol? Dat is het wakker schudden en wakker houden van ondernemers op de bedrijventerreinen als het gaat om de waarden ‘Schoon, Heel en Veilig’. Het behalen van resultaten is waar het voor ons om draait. Met elkaar hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Ook is er tussen de gemeente enerzijds en de ondernemers anderzijds een bepaalde koppeling ontstaan. Dat de gemeente Dronten ons als serieuze en gelijkwaardige gesprekspartner ziet, dat vinden we belangrijk”, zegt het drietal.

Resultaten

In de afgelopen jaren heeft de SEA groep Bedrijventerreinen veel weten te realiseren. Jan benadrukt dat alles wat er is gerealiseerd tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers. 

Activiteiten die zijn uitgezet:-Schouwen op alle bedrijventerreinen in Dronten; inventarisatie van quick wins en actiepunten voor de langere termijn.-Actiedagen bedrijventerreinen Dronten; opknap- en schoonmaakbeurt.-Een inventarisatie van aandachtspunten op het gebied van groen, verkeer, uitstraling en bereikbaarheid. De uit de enquête voortgekomen punten zijn inmiddels opgepakt of verwerkt tot nog uit te voeren acties.-Intensivering van het initiatief ‘Buren ontmoeten Buren;halfjaarlijkse themabijeenkomst om ondernemers op de bedrijventerreinen met elkaar in contact te brengen (platform voor informatie-uitwisseling).-Revitalisering van het bedrijventerrein Spelwijk in Swifterbant.

Schoon, Heel en Veilig

“De SEA groep zorgt dat de waarden ‘Schoon, Heel en Veilig’ top of mind blijven bij zowel de ondernemers op de bedrijventerreinen als de gemeente Dronten. Als je er niet mee bezig bent dan gaat het toch gauw verpauperen of verwateren. ‘Schoon, Heel en Veilig’ is nodig om de leefomgeving, maar zeker ook de presentatie te verbeteren. Tenslotte is je terrein je visitekaartje, je ontvangt er je klanten. Niet onbelangrijk is dat een goede uitstraling positieve gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. En last but not least, een betere uitstraling komt het vestigingsklimaat ten goede”, zeggen Erik en Rick.

Met elkaar in gesprek zijn

“Door de SEA groep Bedrijventerreinen zijn we met elkaar in gesprek. We hebben ook meer zicht gekregen in de afwegingen die de gemeente moet maken, waardoor je snapt wat vooraf gaat aan bepaalde beslissingen. Het begrip neemt toe als je de achterliggende situatie kent. Voor de gemeente is het andersom goed dat ze met ons in gesprek zijn omdat wij kennis van zaken hebben. Ook als het gaat om praktische dingen. Want de praktische punten, hoe klein ze soms ook lijken, komen ook op tafel, worden besproken en er wordt wat mee gedaan”, vertellen Erik en Rick.
Schouw levert quick-wins De SEA groep Bedrijventerreinen voerde in 2013 op alle bedrijventerreinen in de gemeente Dronten een schouw uit. Samen met ondernemers die op de betreffende bedrijventerreinen zijn gevestigd. Tijdens een bustour werden onder leiding van een SEA groepslid de aandachtspunten in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie is een lijst opgesteld met actiepunten voor de ondernemers, quick-wins voor de gemeente en acties voor de middel en lange termijn. 

Grote opkomst schouwen

Al terugkijkend is Erik trots op deze schouwen. “Ze waren zinvol en leuk om uit te voeren. Het kwam voor dat iemand hard ‘Stop!’ riep en ons letterlijk aan het handje mee naar buiten nam om de verbeterpunten nader te bekijken. Eerlijk gezegd dacht ik dat we de rondes alleen met de buschauffeur zouden doen”, zegt hij lachend. “Maar de opkomst was veel groter dan verwacht, wat de betrokkenheid van de ondernemers duidelijk weergeeft. Het leeft veel meer dan ik vooraf had bedacht”.

Uitstraling verbeterd door Actiedagen

Volgend op de schouwen zijn er actiedagen georganiseerd. Tijdens deze dagen heeft de SEA groep Bedrijventerreinen in samenwerking met ondernemers en de gemeente vele quick wins opgelost. Quick wins die voortkwamen uit de schouwen. Er is gestart met het verbeteren van de uitstraling van onverkochte kavels en met het bestrijden van onkruid naast  gemeentelijke wegen dat vanaf dat moment in een vroeger stadium wordt verwijderd. De ondernemers staken tijdens deze dagen zelf ook de handen uit de mouwen. Ze gingen samen met de SEA groep aan de slag en werkten aan het schoonmaken van transportdeuren, het opruimen van afval en het verbeteren van de omheining op de bedrijventerreinen.

Enquête 

De SEA groep Bedrijventerreinen zette in juni 2014 een enquête uit onder de ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen. En kreeg zo een indruk van wat er leeft op het gebied van uitstraling, groen, verkeer, veiligheid, bereikbaarheid en de rol van de SEA groep. Uit de conclusies blijkt dat ondernemers over het algemeen tevreden zijn over de staat van de bedrijventerreinen net als over de acties die de SEA groep uitzet. De enquêteresultaten worden gebruikt als input voor zowel acties die gepland staan als voor zaken van meer structurele aard. De SEA groep heeft een aantal aandachtsgebieden omschreven waar actiepunten liggen. 
Uit de enquête kwam ook naar voren dat contact tussen ondernemers en gemeente veel toegevoegde waarde heeft voor alle betrokken partijen. Dit was voor de SEA groep reden om het concept ‘Buren ontmoeten Buren’ te intensiveren.

Buren ontmoeten Buren

Vanaf 2015 organiseert de SEA groep in samenwerking met de gemeente Dronten de bijeenkomsten ‘Buren ontmoeten Buren’. Een initiatief dat door de gemeente Dronten in 2008 werd opgezet en dat nu weer nieuw leven is ingeblazen. Buren ontmoeten Buren is een interactieve bijeenkomst die twee keer in het jaar telkens op een ander bedrijventerrein in de gemeente wordt gehouden. Een bijeenkomst waar ondernemers en gemeente met elkaar in gesprek gaan over een vooraf gekozen thema. Doel is versterking van het onderlinge ondernemerscontact als de band met de gemeente.  “Via deze bijeenkomsten bereiken we ook ondernemers die niet bij een bedrijfskring zijn aangesloten, dat is een meerwaarde. Het feit dat je hier gevestigd bent, moet al genoeg zijn. Je zit er met allemaal gelijkgestemden. Ondernemers krijgen de kans om zaken aan te kaarten en de gemeente krijgt de kans om één en ander te presenteren. Daarover gaan we met elkaar in gesprek waardoor je goed in beeld krijgt van wat er leeft. Daarom is dit platform zo waardevol. Wij zijn per kern maar een afgevaardigden, wij kunnen niet voor alle partijen beslissen”, zeggen Erik en Rick.